Informace o zpracování osobních údajů

 1. 1. Identifikační a kontaktní údaje správce:
  1. 1.1. Správcem osobních údajů dle článku 4 odst. 7 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) je společnost Vinograf s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, IČO: 017 70 837, DIČ: CZ01770837, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 266704, telefon: +420 734 492 160, e-mail: eshop@vinograf.cz, jako prodávající („Správce“). 
  2. 1.2. Osobními údaji se dle článku 4 odst. 1 GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. 2. Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování
  1. 2.1. Kupující bere na vědomí, že pro účely:
   1. 2.1.1. uzavření kupní smlouvy, resp. jejího následného plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží), případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) Správce zpracuje a uchovává v souladu s GDPR jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo;
   2. 2.1.2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit Správce zpracuje a uchovává v souladu s GDPR jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: e-mail.
  2. 2.2. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s: 
   1. 2.2.1. článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu, zejména zasílání newsletterů;
   2. 2.2.2. článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Správce a kupující;
   3. 2.2.3. článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem Správce, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
  3. 2.3. Ze strany Správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 
 3. 3. Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů
  1. 3.1. Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům, kterými jsou:
 1. (i) společnosti v rámci skupiny Vinograf;
 2. (ii) smluvní dopravci Správce, poskytovatelé poštovních služeb či provozovatelé platební brány.
  1. 3.2. Správce nebude osobní údaje předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.
 1. 4. Doba uložení
  1. 4.1. Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování, tj. především dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky či po dobu poskytnuté smluvní záruky.
  2. 4.2. Kupující bere na vědomí, že Správce má dle § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínající koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud kupující nakoupí zboží v průběhu roku 2021, musí být faktura uchována do konce roku 2026). 
  3. 4.3. Kupující bere rovněž na vědomí, že u plátců daně z přidané hodnoty (DPH) má Správce dle § 35 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2021, musí být faktura uchována do konce roku 2031). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.
 2. 5. Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům
  1. 5.1. Kupující bere na vědomí, že dle GDPR má právo:
   1. 5.1.1. na odvolání souhlasu se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce;
   2. 5.1.2. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
   3. 5.1.3. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají; dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
   4. 5.1.4. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování, ve smyslu článku 16 GDPR;
   5. 5.1.5. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
   6. 5.1.6. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
   7. 5.1.7. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR;
  2. 5.2. Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
  3. 5.3. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost dle článku 77 GDPR.
 3. 6. Podmínky zabezpečení osobních údajů 
  1. 6.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 
  2. 6.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. 
  3. 6.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 4. 7. Závěrečná ustanovení 
  1. 7.1. Odesláním objednávky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami zpracování osobních údajů, a že jim v plném rozsahu rozumí.
  2. 7.2. Odesláním formuláře pro odebírání newsletteru kupující potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. 
  3. 7.3. Správce je oprávněn tyto informace o zpracování osobních údajů jednostranně měnit. Novou verzi zveřejní na svých internetových stránkách. 
  4. 7.4. Tento dokument nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Nová registrace

Máte u nás účet?
Přihlásit se nebo Resetovat heslo