Všeobecné Obchodní Podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) společnosti Vinograf s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, IČ: 017 70 837, DIČ: CZ01770837, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 266704, telefon: +420 734 492 160, email: eshop@vinograf.cz („Prodávající“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který je provozován na internetové adrese: https://www.vinograf.cz/ („Webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní stránky („Webové rozhraní stránky“). 

  2. Kontaktní adresa a provozovna:

Vinoshop

Senovážné nám. 6

110 00 Praha 1

Provozní doba: Pondělí–Pátek 9:30 – 18:00 („Provozovna“)

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá Kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti („Kupující“) nebo právnické osoby, na zboží prostřednictvím Webového rozhraní stránky umístěného na Webové stránce dostupné na internetové adrese www.vinograf.cz

 2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek. Přílohou Obchodních podmínek je formulář na odstoupení od Kupní smlouvy. 

 3. Znění těchto Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. 

 1. Uživatelský účet 

  1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující prostřednictvím uživatelského účtu („Uživatelský účet“) vstupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může Kupující provádět objednávání Zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

  2. Při registraci na Webové stránce je Kupující povinen uvést veškeré údaje správně a pravdivě. Kupující je povinen v případě jakékoli změny aktualizovat údaje uvedené v Uživatelském účtu. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží považuje Prodávající za správné.   

  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. 

  4. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, zejména pokud Kupující nepoužívá uživatelský účet déle než 24 měsíců nebo pokud Kupující porušuje své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy.

  5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 2. Uzavření smlouvy

  1. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

  2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 1. prostřednictvím svého Uživatelského účtu, provedl-li předchozí registraci na Webové stránce,

 2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

 1. Při zadávání objednávky si Kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a způsob doručení.

 2. Kupující je oprávněn před odesláním objednávky kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupující odešle objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat.“  Prodávající považuje údaje uvedené v objednávce za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami. Odesláním se stává objednávka závaznou.  

 3. Po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky, a to na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl v objednávkovém formuláři. Toto potvrzení se nepovažuje za uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky Prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři. 

 4. V případě, že Prodávající není schopen dodat Kupujícímu veškeré zboží uvedené v objednávce, zašle Kupujícímu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením Kupujícího na e-mailovou adresu Prodávajícího, že pozměněnou nabídku akceptuje. 

 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží na Webové stránce, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle čl. 3.5 těchto Obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením Kupujícího na e-mailovou adresu Prodávajícího, že pozměněnou nabídku akceptuje. 

 6. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně či elektronicky.

 7. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 8. Prodej alkoholických nápojů je povolen pouze osobám starším 18 let. Osoba mladší 18 let nesmí vytvářet objednávku alkoholických nápojů ani přebírat objednávku. Zastoupení osoby starší 18 let osobou nezletilou se v žádném případě nepřipouští.

 1. Předplatné

  1. Kupující si může prostřednictvím Webové stránky objednat pravidelné dodávky zboží po předplacené období, přičemž výběr konkrétního zboží je na Prodávajícím („Smlouva o předplatném“). Předplaceným obdobím se rozumí období, po které bude Kupujícímu dodáváno zboží. 

  2. Kupní cena předplatného, předplacené období, frekvence dodání zboží a další podmínky jednotlivých předplatných jsou uvedeny na Webové stránce.  

  3. Uzavření smlouvy o předplatném, způsob jeho úhrady, reklamace a doručení se řídí těmito Obchodními podmínkami. 

 2. Degustace, přednášky a jiné akce

  1. Kupující si může prostřednictvím Webové stránky objednat také vstupenku („Vstupenka“) na degustaci, přednášku či jinou akci, kterou Prodávající organizuje („Akce“). Akce nemusí být organizovány vždy uvnitř Provozovny Prodávajícího a nemusí být organizovány pravidelně.

  2. Kupní cena Vstupenek a další podmínky související s konáním Akcí budou s dostatečným předstihem před konáním Akce uvedeny na Webové stránce.

  3. Pro účely těchto Obchodních podmínek se na koupi Vstupenek vztahují stejná pravidla jako na koupi zboží. Dojde-li však ze strany Prodávajícího ke zrušení Akce, má Kupující dle svého výběru právo na vrácení peněz nebo na poukaz v hodnotě Vstupenky na Akci, který lze využít na nákup jiného zboží či služeb Prodávajícího („Poukaz“). Neuplatní-li Kupující právo na vrácení peněz za Vstupenky na zrušenou akci nejpozději do 3 měsíců ode dne oznámení o zrušení Akce, má Kupující nárok pouze na vystavení Poukazu.

 3. Dodání zboží 

  1. Prodávající umožňuje dopravu zboží v rámci České republiky. 

  2. Zboží je Kupujícímu dodáno:

 1. na adresu určenou Kupujícím v objednávkovém formuláři,

 2. osobním odběrem v Provozovně Prodávajícího.

 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. 

 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu doručení zboží jsou uvedeny v objednávkovém formuláři a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

 3. V případě, že Kupující uvede v objednávce, že chce dodat zboží na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen převzít zboží na uvedeném místě v oznámeném čase dodání zboží. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

 4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. 

 5. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, předá Prodávající Kupujícímu při převzetí zboží, nebo odešle nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží Kupujícím na e-mailovou adresu Kupujícího.

 6. Alkoholické nápoje může přebírat pouze osoba starší 18 let. Není-li věk zřejmý, je přepravce oprávněn požadovat po Kupujícím doložení věku. Nedoloží-li Kupující svůj věk, nemůže mu být zboží předáno.  

 7. Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Kupujícího je v nezbytně nutné výši Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat.

 1. Platební podmínky

  1. Informace o kupní ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby, jak je blíže specifikováno v čl. 3.7 těchto Obchodních podmínek. Kupní ceny jsou uvedené včetně DPH. 

  2. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. 

  3. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy nebo Smlouvy o předplatném uhradí Kupující po uzavření Kupní smlouvy nebo Smlouvy o předplatném a před předáním zboží. Úhradu celkové ceny lze provést následujícími způsoby:

   1. v hotovosti při převzetí zboží;

   2. platba online přes externí platební bránu prostřednictvím platební karty, 

   3. okamžitým bankovním převodem na účet Prodávajícího.

 2. Odstoupení od Kupní smlouvy

  1. Kupující, který je spotřebitelem („Spotřebitel“), může odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se Kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou zboží.

  2. Spotřebitel je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

  3. Odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitel Prodávajícímu zašle na e-mailovou adresu nebo adresu Provozovny nebo předá osobně v Provozovně ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží. Spotřebitel není povinen uvádět důvod, pro který od Kupní smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek.  Prodávající potvrdí Spotřebiteli bezodkladně přijetí odstoupení. 

  4. Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení. Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5. Prodávající je povinen Spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží, včetně nákladů na dodání zboží, do 14 dnů od odstoupení, a to na účet uvedený Spotřebitelem v odstoupení. Nejpozději ve stejné lhůtě je Spotřebitel povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené Zboží. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození, zboží nesmí být otevřené, prasklé ani mít poškozené etikety. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

  6. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Spotřebitele, je Prodávající oprávněn vůči Spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na částku, která má být vrácena.

  7. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu; u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze; u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li Kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

  8. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen dodat Kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou Kupní smlouvu nebo Smlouvu o předplatném s Prodávajícím.

 3. Práva a povinnosti z vadného plnění a vyřízení reklamace 

  1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 1. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

 2. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,

 3. není zatíženo právy třetích stran,

 4. zboží odpovídá jakostí nebo smluvenému vzorku nebo předloze, 

 5. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

 6. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

 1. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 2. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu zboží sám způsobil.

 3. V případě, že má zboží vady, může Kupující po Prodávajícím požadovat: 

 1. výměnu za nové zboží,

 2. opravu zboží,

 3. přiměřenou slevu z kupní ceny,

 4. odstoupit od smlouvy, a to v případě, že má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže Kupující zboží užívat pro opakovaný výskyt vad nebo při větším počtu vad. 

 1. Podstatné je takové porušení Kupní smlouvy, o němž strana porušující Kupní smlouvu již při uzavření Kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení Kupní smlouvy nebo Smlouvy o předplatném (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od Kupní smlouvy nebo Smlouvy o předplatném.

 4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 5. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. 

 6. Kupující může uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně Prodávajícího, případně zasláním e-mailu na e-mail Prodávajícího.  Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, že Kupující vadu uplatnil, kdy vadu uplatnit, jakou má zboží vadu a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení včas, má práva jako při nepodstatném porušení.

 7. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Kupující předá či doručí zboží Prodávajícímu do Provozovny současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení a musí být čisté a kompletní.

 8. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a předání zboží Prodávajícímu (v případě, že zboží nebylo předáno při uplatnění reklamace). V případě, že Prodávající ve výše uvedené lhůtě reklamaci nevyřídí, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy nebo Smlouvy o předplatném odstoupit.  

 9. Prodávající je povinen písemně informovat Kupujícího o vyřízení reklamace a v případě uznání reklamace o způsobu vyřešení.  

 10. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí záruční doby.

 11. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si zboží vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 12. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Prodávající o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 1. Ochrana osobních údajů

  1. Povinnosti dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a současně povinnosti plynoucí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Kupní smlouvy, jednání o Kupní smlouvě a plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je k dispozici na Webových stránkách.

 2. Řešení sporů

  1. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy.

  2. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně spotřebitele“), právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo Smlouvy o předplatném. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

  3. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu také online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

  4. Dozor nad dodržováním povinností podle Zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 3. Závěrečná ustanovení

  1. Kupní smlouva, Smlouva o předplatné a vztahy s nimi související se řídí českým právem. Vztahy výslovně neupravené v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o předplatném se řídí Občanským zákoníkem, Zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími relevantními právními předpisy.

  2. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2022.

Nová registrace

Máte u nás účet?
Přihlásit se nebo Resetovat heslo